Průběh dědického řízení

Průběh dědického řízení

Má-li být zahájeno dědické neboli pozůstalostní řízení, je notář povinen předvolat osobu z okruhu zesnulého, která je dostatečně obeznámená s majetkovými i rodinnými poměry zemřelého, na předběžné šetření. Touto osobou bývá zpravidla ten, kdo zařizuje pohřeb.

Předběžné šetření se koná přibližně měsíc od úmrtí. Jeho smyslem je zjištění rozsahu a druhů majetku zesnulého a také okruh dědiců. Notář se bude zajímat o celou rodinu a také o to, zda je pozůstalým známo, byla-li zanechána závěť či dědická smlouva, anebo případně listina o vydědění.

Ten, kdo se na šetření dostaví, musí s sebou přinést některé doklady a dokumenty:

  • vlastní doklad totožnosti (OP, pas)
  • jména a adresy potencionálních dědiců
  • nalezené vkladní knížky
  • doklady k bankovním účtům, které vlastnila zemřelá osoba
  • závěť nalezenou doma
  • vlastnické listiny k nemovitostem (kupní smlouvy, aj.)
  • technický průkaz od vozidla
  • doklady o výdajích za pohřeb

Ale i sám notář má určité povinnosti. Jednak si po předběžném šetření musí zjištěné informace ověřit a zjistit i další skutečnosti. Hlavně to, zda byla v evidenci právních jednání pro případ úmrtí uložena závěť či její dovětek, dědická smlouva nebo listina o vydědění, a také u kterého z notářů je doklad deponován.

Ověřování skutečností

Údaje o dědicích si notář ověří v Centrální evidenci obyvatelstva. Stav nemovitého majetku zjistí na Katastrálním úřadě. Co se týká finančního majetku, jsou povinny poskytnout notáři součinnost banky i pojišťovny, aby mohly být zjištěny konečné zůstatky na účtech zemřelé osoby. Jestliže na jméno zesnulého takové účty existují, jsou zablokovány až do té doby, kdy bude vyřešeno zákonné rozdělení dědictví. S notářem musí spolupracovat i další instituce, pokud ten uzná za potřebné je oslovit. Délka prošetřování se může u každého případu výrazně lišit. Může to být měsíc, ale v komplikovanějších případech – např. nejsou-li známy adresy a místa pobytu všech dědiců, anebo žijí-li v zahraničí – třeba půl roku.

Oceňování majetku zemřelého

Aby mohl být majetek rozdělen pozůstalým podle zákonných pravidel, je nezbytné nejprve předem provést jeho ocenění a hodnotu vyčíslit ke dni skonu. Obdobně se postupuje, měl-li zemřelý dluhy.

Nemovitosti: buď jsou oceněny znaleckým posudkem, anebo vyjádřením vybrané realitní kanceláře o hodnotě, která je v daném čase a lokalitě obvyklá.

Movitý majetek: automobil starší pěti let mohou souhlasně ohodnotit přímo sami dědicové, například na základě srovnání cen obdobných vozidel v bazarech či na internetu. K ceně novějšího automobilu se musí vyjádřit odborník, např. prodejce ojetých vozidel. Běžné vybavení domácnosti ocení dědicové svým prohlášením.

Jedná-li se o cenná díla – obrazy, šperky, apod., musí být proveden znalecký odhad. Někdy může být směrodatná cena, která je uvedena v pojistkách na uvedené předměty.

Do majetku po zesnulém podnikateli spadá i jeho firma. V případě většího podniku musí být proveden znalecký posudek.

Až bude mít notář všechny potřebné informace, nařídí konečné jednání. Tehdy jsou svolány všechny osoby, které jako potencionální dědici připadají v úvahu. Tehdy se předčítají i dokumenty jako je závěť, listina o vydědění a dědická smlouva.

Konečné jednání

Notář nejprve informuje pozůstalé o dědickém právu, což, mimo jiné, znamená, že na ně přechází nejen majetek, ale také případné dluhy zesnulého. A to i dluhy, o kterých v daném čase nejsou žádné informace a mohly by se objevit teprve až později.

Dědici mohou dědictví přijmout, anebo odmítnout. Ať se však rozhodnou jakkoliv, prohlášení již není možné odvolat. Jakmile se tedy dědici vyjádří, je proveden soupis majetku a dluhů. Poté jsou dědicové vybídnuti, aby se na rozdělení dědictví dohodli. Jestliže se tak stane, vydá notář Usnesení o schválení dohody o dědictví, a podle něj se bude majetek dělit. Nastane-li situace, že se přítomní pozůstalí nedohodnou, bude vydáno Usnesení o rozdělení dědictví podle zákonných podílů.

Dědicové musejí počítat s tím, že za dědické řízení a notářské služby je zapotřebí zaplatit. Tato odměna je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti a její výše se odvíjí od hodnoty dědictví.

Vaše komentáře a hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *