Pozůstalostní důchody

Za nějakou dobu po odchodu milovaného partnera největší utrpení přebolí, neboť čas je mocný léčitel. Tehdy nadejde chvíle vrátit se zpátky do běžného života a zabývat se praktickými záležitostmi. Jednou z nich je i vyřízení pozůstalostního důchodu. Manželé mají po odchodu druhého nárok na vdovský a vdovecký důchod; děti, které přijdou o některého z rodičů, budou pobírat sirotčí důchod.

Vdovský a vdovecký důchod

Poskytuje se ovdovělým manželům z českého důchodového systému a má zmírnit výpadek příjmu po úmrtí manžela. Vdovský důchod nenáleží po druhovi ani po registrovaném partnerovi. Obdobou vdovského důchodu pro muže je důchod vdovecký.

Nárok na tento druh důchodu má ovdovělý manžel, který pobírá starobní nebo invalidní důchod. Nejsou-li ještě vdovec či vdova v důchodovém věku, je vyplácení vdovského a vdoveckého důchodu podmíněno potřebnou dobou pojištění. Zemřel-li však partner v důsledku úrazu, tato podmínka není relevantní.  Přesné podmínky nároku na vdovský/vdovecký důchod stanoví zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).

Žádost o přiznání vdovského/vdoveckého důchodu podává pozůstalý manžel na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Žádost lze podat i zpětně, avšak je tu limit 5 let – poté nárok na výplatu pozůstalostní penze zaniká.

Jaké doklady je zapotřebí k žádosti přiložit?

Občanský průkaz (anebo pas), oddací list, úmrtní list manžela a potvrzení banky o osobním účtu, na který bude důchod zasílán. Pokud zemřelá osoba ještě nepobírala žádný důchod, bude nutné přiložit ještě další doklady. Lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dní a rozhodnutí obdrží žadatel písemně od ústředí ČSSZ.          

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?

Základní nárok na vyplácení vdovského či vdoveckého důchodu je jeden rok. Za určitých podmínek mohou pozůstalí manželé pobírat důchod i delší dobu. Po uplynutí jednoho roku vzniká nárok na trvalý vdovský důchod tehdy, jestliže vdova/vdovec pečuje o nezaopatřené dítě nebo rodiče, kteří žijí ve společné domácnosti, anebo když dosáhnou věk pro starobní důchod.

Sirotčí důchod

Někdy se stane, že dítě přijde o své rodiče či opatrovníky. Aby se těžké dopady této skutečnosti trošku zmírnily alespoň v rámci finanční situace, poskytuje stát nezaopatřeným dětem sirotčí důchod.

Sirotčí důchod patří mezi pozůstalostní důchody a náleží nezaopatřeným osiřelým dětem. Řečeno jinými slovy, sirotčí důchod je dávkou z důchodového systému, která má zmírnit výpadek příjmů po úmrtí živitele dítěte.

Žádost podává za nezletilce zákonný zástupce nebo opatrovník. Zletilý, avšak nezaopatřený sirotek (studující do 26 let), podává na příslušnou OSSZ žádost sám. K sepsání žádosti je vhodné objednat se předem, aby ji s pozůstalou osobou mohl sepsat odborník oddělení důchodového pojištění. Podmínky nároku na sirotčí důchod stanoví zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).

Vaše komentáře a hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *