Dědictví po zesnulé osobě – část 2

Auto – radost nebo starost?!

Pokud není automobil, který se stal součástí dědictví, určen konkrétnímu dědici závětí, dědickou smlouvou, odkazem, popřípadě dohodou dědiců při pozůstalostním řízení, je třeba si uvědomit, že okamžikem úmrtí zůstavitele vznikají dědicům nejen práva, ale také povinnosti, spojené s vlastnictvím tohoto nemovitého majetku. Jedna z nich se týká pojištění odpovědnosti z provozu vozidel čili povinného ručení. Jestliže dědicové oznámí příslušné pojišťovně úmrtí majitele, zanikne pojištění ke dni ohlášení této skutečnosti. Zákon totiž tuto povinnost dědicům ukládá, avšak zdá se, že za její nesplnění nestanovuje žádné postihy.

Jestliže pojišťovně úmrtí nahlášeno není, pak pojištění trvá, neboť pojistka není vázána k osobě, ale k vozidlu. To v praxi znamená, že automobil je nadále pojištěn původní pojistnou smlouvou a pojistné je zapotřebí hradit. Stane-li se, že vozidlo s neodhlášeným povinným ručením způsobí škodu (bude-li je řídit třeba manželka zesnulého), pojišťovna škodu uhradí. Vozidlem totiž může disponovat podle předběžné ústní dohody potencionálních dědiců kdokoliv z nich, a to až do té doby, než bude stanoven jeden právoplatný dědic.  A to je tehdy, když o tom rozhodne soud.

Jakmile je dědickým řízením rozhodnuto o konkrétním dědici vozidla, musí ten nechat auto převést na sebe a uzavřít novou pojistnou smlouvu.

Podobné je to v případě, měl-li zemřelý uzavřeno havarijní pojištění. Avšak u tohoto druhu pojistky mohou mít jednotlivé pojišťovny různé podmínky, a proto je vhodné si pojistnou smlouvu dobře prostudovat, abyste zjistili, jaký má smrt zůstavitele a přechod vlastnictví vozidla na jinou osobu dopad na trvání či zánik havarijní pojistné smlouvy.

Pokud zůstaly po zemřelém v souvislosti s vlastnictvím vozidla nějaké dluhy, jsou součástí dědického řízení.

Převod vozidla na konkrétního dědice se může provést po ukončení dědického řízení, na registru vozidel. Co všechno k tomu bude zapotřebí?

  • originály velkého technického průkazu a osvědčení o TP (malý technický průkaz)
  • zelená karta
  • originál nebo úředně ověřená kopie dědického usnesení s vyznačením právní moci
  • úředně ověřená plná moc dědice
  • bylo-li vozidlo zakoupeno na leasing, bude dědic potřebovat od leasingové společnosti úředně ověřenou plnou moc k převodu vozidla

Jak se dědí vkladní knížky a úspory na běžných či osobních účtech?

Vkladní knížky, stejně tak jako osobní účty, jsou předmětem dědického řízení a prostředky na nich budou rozděleny zákonným způsobem, pokud není sepsána závěť, dědická smlouva, anebo zůstavitel neučinil odkaz ve prospěch konkrétní osoby.

Kdo bude dědit penzijní připojištění?

Penzijní připojištění dnem úmrtí účastníka zaniká. Avšak při uzavírání smlouvy s dotyčným penzijním fondem by měl účastník určit osobu (eventuálně více osob), které v případě jeho smrti připadne takzvané odbytné. Anebo pozůstalostní penze, je-li na ni nárok.

Výše odbytného se stanoví úhrnem příspěvků účastníka a jeho podíly na výnosech z hospodaření PF. Připsané částky státního příspěvku je penzijní fond povinen vrátit Ministerstvu financí. Odbytné musí PF vyplatit do tří měsíců od obdržení žádosti osoby, která je ve smlouvě určena jako příjemce.

Nárok na pozůstalostní penzi a odbytné vzniká tedy přímo ze zákona, v ostatních případech se stává penzijní připojištění součástí pozůstalostního řízení. Pak je příslušná vypočtená částka předmětem dědictví a postupuje se stejně jako u ostatního majetku – zohledňuje se závěť, dědická smlouva či dědická posloupnost.

Jak je to s dědictvím stavebního spoření?

Stavební spoření úmrtím klienta zaniká a zůstatek na účtu spadá do dědického řízení. Dědicové mají nárok jak na naspořenou částku, tak i na státní podporu, a to i na poměrnou část za rok, v němž klient zemřel. Chce-li klient stavebního spoření odkázat naspořenou sumu konkrétní osobě, musí využít závěť.

Dědictví při exekuci

Může vám exekutor zabavit zděděný majetek? Může a se vší pravděpodobností to také udělá. Movitý majetek zabaví a rozprodá a peníze takto získané použije na úhradu vašich závazků vůči věřitelům. Když zdědíte nemovitost, bude rovněž zabavena, pokud váš dluh bude překračovat částku 30 tisíc korun. Aby byly uspokojeny všechny strany, tj. věřitel, exekutor a nakonec i vy, neboť se tak můžete dluhů zbavit, je možnost uzavření Dohody o vypořádání dědictví. A jak to vypadá v praxi? Podíl na zděděné nemovitosti můžete přenechat třeba svému sourozenci – v podstatě ho od vás odkoupí. A z těchto peněz mohou být zapraveny vaše závazky. Nutno ještě podotknout, že Dohodu o vypořádání dědictví musí schválit soud.

Vaše komentáře a hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *